První školní den 5. 9. 2022 proběhne pouze zápis do ŠD. V tento den nebude školní družina
v provozu. Její provoz, včetně ranní družiny, začne 6. 9. 2022.

Základní a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Informace pro rodiče k organizaci zápisu do školní družiny
ve školním roce 2022/2023

 1. Zápis žáků do školní družiny (dále jen ŠD) proběhne dvojím způsobem:
  • Osobní přítomností ve vestibulu školy u hlavního vchodu ve dnech:
  26.8. 2022 pátek od 11:00 do 15:00
  30.8. 2022 úterý od 11:00 do 15:00
  01.9. 2022 čtvrtek od 09:00 do 13:00
  05.9. 2022 pondělí od 09:00 do 12:00
  • On-line zápisem od 25.8. do 1.9. 2022, vyplněním a zasláním dvou dokumentů na email: irena.kubikova@zsamskastanova.cz
  Podepsané originály dokumentů je potřeba odevzdat paní vychovatelce ŠD 5.9.
  2022.
  1.dokument: Žádost o přijetí žáka do školní družiny ve školním roce 2022/23
  2.dokument: Písemná přihláška k docházce do školní družiny ve školním roce 2022/23
  Na každý školní rok musí být žák znovu přihlášen.
 2. O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na základě žádosti
  o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě kritérií pro
  přijetí do školní družiny. Pořadí žáků určuje počet získaných bodů (od nejvyššího po nejnižší
  počet).
  Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023
  Kritéria pro přijetí žáka do ŠD, č. j. 7ZŠ/0814/2022
  pravidelná docházka do ŠD 20 bodů
  žák 1. ročníku 16 bodů
  žák 2. ročníku 12 bodů
  žák 3. ročníku 9 bodů
  žák 4. ročníku 5 bodů
  žák 5. ročníku 1 bod
  sourozenci ve ŠD 3 body
  žáci dojíždějící 3 body
  Při shodném počtu bodů u žáků 4. a 5. ročníku bude upřednostněn žák dojíždějící. V případě
  následné shody počtu bodů u žáků dojíždějících bude žák vybrán losem.
 3. Rozhodnutí o přijetí žáka do školní družiny bude zveřejněno na internetových stránkách školy
  www.zsamskastanova.cz a na vstupních dveřích školy dne 5. 9. 2022. Každý žák bude uveden
  pod registračním číslem, které zákonný zástupce žáka obdrží po vyplnění žádosti o přijetí do
  ŠD.
 4. Žák navštěvuje ŠD pouze se souhlasným rozhodnutím o přijetí. Žák zapsaný později než 5. 9.
  2022 nemusí být z kapacitních důvodů do ŠD přijat.
 5. Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně, kteří jsou řádně přihlášeni, a mají řádně uhrazenou
  měsíční úplatu za pobyt žáka v ŠD.
  Základní a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
  Úhrada školného za ŠD činí 150,- Kč měsíčně a platba je nevratná. Platby budou
  nově probíhat v rámci inkasních plateb za stravné. Je proto nutné navýšit měsíční
  inkasní limit o částku za školné ŠD. Rodiče žáků, kteří se nestravují ve školní
  jídelně, budou hradit školné v hotovosti.
 6. Při neplnění zákonných povinností, hrubém porušení řádu ŠD, vnitřních předpisů školy,
  případně fyzickém napadání jiných žáků, může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení po
  projednání s rodiči a vychovatelkou ŠD rozhodne ředitelka školy.
  První školní den 5. 9. 2022 proběhne pouze zápis do ŠD. V tento den nebude školní družina
  v provozu. Její provoz, včetně ranní družiny, začne 6. 9. 2022.