Písemná přihláška  k docházce do školní družiny ve školním roce 2022/2023

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………………

Škola: ………………………………………………………………………… Třída: ……….………

Datum narození: ………………….…. Rodné číslo: ……………………………………..…………

Místo narození: ……………………………………………Zdr. pojišťovna: ………….……..……..

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………….……………………

Upozornění na zdravotní problémy: ………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………

Zákonní zástupci žáka:

Matka – jméno a příjmení: ………………………………………………..……………………….…. 

tel. kontakt: ……………………  e-mail: …………………………………………………………….

Otec – jméno a příjmení: ………………………………………….……………………………………

tel. kontakt: ……………………  e-mail: ……………………………………………………………

Určení hodiny a způsobu odchodu dítěte ze školní družiny

DenHodinaZměna od……..Změna od……..Dítě bude odcházet samo / doprovod
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a  souhlasím s provozním řádem školní družiny.

Beru na vědomí, že mé dítě v době pobytu ve ŠD samostatně odchází na toaletu a do šatny (odchází-li ze ŠD samo). Jsem si vědom/a toho, že podáním zápisního lístku vzniká moje povinnost dbát na docházku mého dítěte do školní družiny. Každou absenci dítěte řádně omluvím a o jeho případné uvolnění ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním  lístku  uvědomím vychovatelku písemně předem.

Prohlašuji, že všechny údaje jsem uvedl/a pravdivě a případné změny okamžitě nahlásím vychovatelce ŠD.

V Třinci dne:………………  Podpis zák. zástupce: …………………………………………..…….