Registrační číslo: ……………………………………….

Žádost o přijetí žáka do školní družiny ve školním roce 2022/2023

Jméno a příjmení žáka:……………………………………………………………….………

Škola: ………………………………………………………………………… Třída: …………

Datum narození: ………………….…. Rodné číslo: ………………………………..…………

Místo narození: ………………………………………… Zdravotní  pojišťovna: ……..……..

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………

Zákonní zástupci žáka:

Matka:

jméno a příjmení: …………………………………………………..……………………….…. 

tel. kontakt: ……………………  e-mail: ………………………………………………………

Otec:

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

tel. kontakt: ……………………  e-mail: ………………………………………………………

Ředitelka školy:

jméno a příjmení: Mgr. Iveta Hudzietzová

název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Žádám o přijetí žáka……………….………………………….………. nar: …………………

do školní družiny Základní školy a mateřské školy Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, ve školním roce 2022/2023.

Dnem podání žádosti škole se zahajuje správní řízení ve věci přijetí žáka k docházce do školní družiny.

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, svobodně a vědomě uděluji ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizaci, souhlas k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pořádání mimoškolních akcí školní družiny, úrazové pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do školní družiny a zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole povinně archivuje.

Byl/a jsem poučen/a, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mám možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění a navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mi známy.

V Třinci dne: …………………         Podpis zákonného zástupce: ……………………………..