Církevní základní škola a mateřská škola Třinec 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  č. j. CZŠ-72/202

Školská právnická osoba Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, která vykonává činnost základní školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením § 46 a § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v osobě své ředitelky Mgr. Moniky Guňkové rozhodla takto: 

Seznam dětí zapsaných a přijatých od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávaní v základní škole, jejíž činnost vykonává Církevní základní škola a mateřská škola Třinec s těmito registračními čísly

Z 2022 01

Z 2022 03

Z 2022 04

Z 2022 05

Z 2022 06

Z 2022 07 

Z 2022 08

Z 2022 09

Z 2022 10

Z 2022 11

Z 2022 13 

Podané žádosti o odklad

Z 2022 02

Z 2022 12 

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, které byly podány ve dnech 04. – 22. 04. 2022 prostřednictvím svých zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, tj. od 25.04.2022. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Místem zveřejnění jsou webové stránky školy www.czstrinec.cz a dveře hlavního vchodu Církevní základní školy a mateřské školy Třinec. 

V Třinci dne 26. 04. 2022 

Mgr. Monika Guňková 

ředitelka školy 

Kaštanová 412, 739 61 Třinec

IČ: 71249460

DIČ: CZ71249460